VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE ďalej len “Pravidlá”

1. Usporiadateľ

1.1 Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Akadémia Spoločenských Hier o.z., Mierová 376/40, 82105 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, zapísaná v registri občianskych združení, IČO: 50330306 (ďalej len „Usporiadateľ“).

1.2 Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook a táto spoločnosť za jej priebeh nijakým spôsobom nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaže nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť adresované Usporiadateľovi, NIE Facebooku.

2. Ako sa zapojiť do súťaže

2.1 Súťaž prebieha na oficiálnej facebookovej stránke Akadémie spoločenských hier https://www.facebook.com/AkademiaHier

2.2. Súťaž prebieha v termíne určenom v príspevku alebo na stránke https://www.stolovky.sk

2.3 Súťaž je určená používateľom sociálnej siete Facebook starším ako 15 rokov s trvalým bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ďalej len „súťažiaci“. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom zákonného zástupcu.

2.4 Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu k Usporiadateľovi súťaže.

2.5 Z účasti v súťaži môžu byť rozhodnutím Usporiadateľa súťaže vylúčení účastníci súťaže, ktorí svojou účasťou v súťaži spôsobia škodu voči Usporiadateľovi súťaže, ďalej môžu byť vylúčení súťažiaci zneužívajúci či porušujúci pravidlá súťaže, alebo takí, ktorí v súvislosti so súťažou porušujú práva alebo poškodzujú či ohrozujú oprávnené záujmy Usporiadateľa súťaže alebo jednajú v rozpore s dobrými mravmi alebo je u nich zistené dôvodné podozrenie z trestného činu podvodu.

3. Pravidlá hry (vyhodnotenie súťaže)

3.1 Súťažná úloha je určená v sútažnom príspevku na stránke https://www.stolovky.sk z možností:

 1. Pošlite nám do komentára pod súťažným príspevkom na facebookovej stránke Akadémia hier https://www.facebook.com/AkademiaHier (ďalej len „súťažný príspevok“) správnu odpoveď.
 2. Budťe odberateľom facebookovej stránky https://www.facebook.com/AkademiaHier
 3. Odošlite správnu odpoveď na našu oficiálnu facebookovú stránku https://www.facebook.com/AkademiaHier alebo prispejte do sútažného príspevku v sekcii pre komentár fotografiu.

3.2 Súťažiaci musí mať vytvorený osobný facebookový profil a musí sledovať facebookovú stránku Akadémie Spoločenských hier (https://www.facebook.com/AkademiaHier ).

3.3 Vyhráva náhodne vylosovaná správna odpoveď (uvedená Usporiadateľom v príspevku).

3.4  Každý súťažiaci môže vytvoriť iba jeden súťažný komentár.

3.5 Súťažiaci zdieľaním súťažného príspevku súhlasí s tým, že Usporiadateľ môže zverejniť vybrané súťažné komentáre na internetových stránkach Usporiadateľa, na jeho profile na sieti Instagram a na sieti Facebook.

3.6 Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

4. Výhry

4.1 V rámci súťaže vyhráva jedna alebo viac správnych odpovedí a výhrou bude špecifikovaná predmetná vec zo stránky https://www.stolovky.sk alebo z príspevku https://www.facebook.com/AkademiaHier

4.2 Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na profile https://www.facebook.com/AkademiaHier  a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže. Následne bude vyzvaný, aby nás do 48 hodín kontaktoval prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

4.3 Výhra bude výhercovi doručená do 4 týždňov po ukončení súťaže.

 

5. Práva a povinnosti Usporiadateľa

5.1 Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť či ukončiť alebo zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu a s účinnosťou k okamihu zverejnenia na profile organizátora https://www.facebook.com/AkademiaHier

5.2 Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za doručenie výhier, uvedenia nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom či technickou vadou), či za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či závady vzniknuté v priebehu súťaže.

5.3 Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta výzvu k zaslaniu správy pod súťažným príspevkom. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za iné dôvody, kvôli ktorým si výherca neprečítal výzvu od Usporiadateľa súťaže alebo ho nekontaktoval pomocou súkromnej správy. V prípade, že sa výherca neozve pomocou súkromnej správy do 48 hodín od konca súťaže, prepadá výhra Usporiadateľovi a nebude výhercovi udelená.

5.4 Usporiadateľ súťaže je oprávnený zo súťaže vyradiť odpovede, ktoré:

 • a) nezodpovedajú zadanej téme súťaže,
 • b) obsahujú prvky násilia, xenofóbie či pornografické prvky, alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi či platnými právnymi predpismi,
 • c) mohli by poškodiť dobré meno Usporiadateľa, jeho ochranné známky, obchodnú firmu či priemyslové alebo duševné vlastníctvo Usporiadateľa alebo tretej osoby,
 • d) boli poslané osobou, u ktorej bol zistený podvod pri nedodržaní iných podmienok súťaže,
 • e) neboli zaslané do súťaže k tomu oprávnenou osobou.

5.5 Účasť ani výhru v súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou.

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov, schválenie pravidiel

6.1 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a poskytuje Akadémii spoločenských hier dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov – username (používateľské meno na Facebooku) a pre prípad, že sa stane Výhercom, aj mena, priezviska, presnej adresy bydliska a telefónneho čísla, ktoré budú získané v rámci súťaže (ďalej len „Údaje“), pre účely organizovania súťaže po dobu 100 dní od udelenia súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti Akadémie spoločenských hier. Neposkytnutie alebo odvolanie súhlasu môže mať za následok nemožnosť odovzdania prípadnej výhry. Súťažiaci má právo na prístup k Údajom, právo požiadať o vysvetlenie a prípadne právo požadovať odstránenie vzniknutého stavu, hlavne blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie či likvidáciu jeho Údajov a ďalšie práva uvedené v Nariadení Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016., o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

6.2 Na poskytnutie výhry nie je právny nárok a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v peňažnej podobe. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu.

6.3 Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže je uzrozumený a berie na vedomie, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi súťaže a nie sociálnej sieti Facebook, spoločnosti Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited.

6.4 Tieto podmienky sú platné a účinné od 18.7.2018.

 

7. Záverečné ustanovenia

7.1 V prípade rozporu ustanovenia týchto Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu Pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto Pravidiel.

7.2 Tieto úplné pravidlá súťaže sú k dispozícii nepretržite po celú dobu súťažného obdobia k nahliadnutiu na adrese: https://www.facebook.com/AkademiaHier .Tieto pravidlá sú jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá súťaže.

V Bratislave, dňa 6.11.2018.

Share:

Author: Adrias

Do tejto záľuby som sa dostal náhodou pred 5 rokmi, aj keď nehovorím, že predtým som sa rád nehrával. Táto aktivita je spoločenská, príjmená a náučná takže sa oplatí zanechávať čas aj peniaze v nej :). Obľubujem stratégie s mapou a nejakym konfliktom, no som veľmi všestranný a ako som sa presvedčil už veľa krát, nesúď hru podľa obalu. Naj: Game of Thrones Board Game

2 thoughts on “VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 1. Dobrý večer přeji,

  když jsem se narodil na Slovenku, ale žiji v Česku, tak mám asi smůlu že? 😀

  S přátelským pozdravem,

  Deskovkář Orten

  1. Zdravím,
   Samozrejme že nie minulý týždeň sme odosielali pri Brno, a nie sme len Slovenská akadémia :). Ak nevadí že to bude zásielkovňa tak sa v klude zúčastnite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *